Hör ditt företag till den rätta skatteklassen för elström?

Hör ditt företag till den rätta skatteklassen för elström?

Aktuellt » Hör ditt företag till den rätta skatteklassen för elström?

Hör ditt företag till den rätta skatteklassen för elström?

Elströmmens punktbeskattning betalas som en del i elöverföringsavgifterna. Punktbeskattningen är uppdelad i två klasser. I skatteförvaltningens skatteanvisningar har branscherna fördelats i olika skatteklasser enligt följande:

Punktskatten på elström är indelad i två skatteklasser

För elström som används inom industrin eller i datorhallar betalas skatt enligt den lägre skatteklassen (II). För all övrig elanvändning betalas skatt enligt den högre skatteklassen (I). Skatt enligt skatteklass I betalas således för elström som används i privathushåll, vid jord- och skogsbruk, vid byggande inom offentlig förvaltning och i servicefunktioner. -- Med industri avses industriell tillverkning och förädling av varor; med industri jämställs utövande av sådan till industrin icke hörande stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion. Med industri jämställs även yrkesmässig växthusodling. Som industri betraktas en anläggning eller ett företag vars huvudsakliga näringsgren hör till huvudgruppen C i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008 (TOL 2008). Som industri betraktas också sådan anrikning av malmer och mineraler som sker i anslutning till gruvor och industri. Definitionen av industrins elskatt, skatteklass II, ändras den 1 januari 2017. Från och med den 1 januari 2017 berättigar även verksamhet som hör till huvudgrupp B (Utvinning av mineral) i TOL 2008 till skatteklass II. https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/56206/energibeskattning2/

Den för företagen i YTJ:s register fastställda klassen för huvudsaklig verksamhet behöver inte vara i enlighet med Statistikcentralens näringsgrensindelning huvudklass C (tillverkning), men den tillverkande verksamheten skall kunna klassificeras inom någon av huvudgruppen C-tillverkningens näringsgrenar. Industrins näringsgrensklassificeringar finns på statistikcentralens sidor på adressen: https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/c_sv.html

 

Skillnaderna i skatteklasserna

Skatten enligt skatteklass I är för närvarande 2,79372 cent per kilowattimme (inkl. 24 % moms) eller 2,253 cent per kilowattimme (moms 0 %).

Skatten enligt skatteklass II är för närvarande 0,07812 cent per kilowattimme (inkl. 24 % moms) eller 0,063 cent per kilowattimme (moms 0 %).

Skillnaden i skatteklasserna är 2,19 cent per kilowattimme (moms 0 %) och genom att höra till rätt skatteklass kan företaget spara tusentals euro per år. Skatten för skatteklass II är för

 • 50 MWh eller 50 000 kWh årsförbrukning 1 095 euro (moms 0 %) mindre per år än skatten enligt skatteklass I
 • 200 MWh eller 200 000 kWh årsförbrukning 4 380 euro (moms 0 %) mindre per år än skatten enligt skatteklass I
 • 1000 MWh eller 1 000 000 kWh årsförbrukning 21 900 euro (moms 0 %) mindre per år än skatten enligt skatteklass I.

 

Granskning av företagets skatteklass

Det lönar sig att granska företagets skatteklass, ifall verksamheten är av tillverkande art och därför kunde höra inom ramarna för skatteklass II. Här nedan några råd för hur man själv kan utreda till vilken skatteklass man skall höra:

 1. Kontrollera din nuvarande skatteklass från specifikationen för överföringen på din senaste faktura eller ring ditt eget elnätsbolag.
 2. Ifall företaget betalar elskatt enligt skatteklass I, kan man kontrollera ifall den tillverkande verksamheten hör till någon av Statistikcentralens C (tillverkning) klasser. Ifall man inte får utrett ärendet den vägen eller om något är oklart, kan man ta kontakt med skatteförvaltningens produktionsskatterådgivning per telefon och begära ett utlåtande på om man har rätt att tillhöra skatteklass II.
 3. Ifall det konstateras, att företaget har rätt till den lägre skatteklassen II, och det inte finns hinder för ändring av skatteklass (se punkten för att notera vid ändring av skatteklass), kan man söka om ändring av skatteklass vid det egna elnätsbolaget genom att fylla i en försäkran om att företaget bedriver en verksamhet, som hör till skatteklass II.
 4. Det är också möjligt att retroaktivt söka skattekorrigering för pågående år och de tre föregående åren, ifall företaget har haft rätt till skatteklass II under hela den tiden.

 

Att notera vid ändring av skatteklass

Innan man ansöker om ändring av skatteklassen bör man ytterligare notera några saker, som kan inverka negativt på möjligheten att byta skatteklass:

 • Finns i fastigheten annan verksamhet än industriell produktion och där tillhörande stödfunktioner? Som stödfunktioner räknas bl.a. företagets egna kontorsutrymmen, matsal, liten fabriksbutik eller utställningsutrymme för produkterna och sociala utrymmen.
 • Ifall det i fastigheten finns annan verksamhet än producerande verksamhet eller där tillhörande stödfunktioner, skall den övriga verksamheten alltid vara skilt mätbar.
 • Ifall elströmmen delas till annan användare (även om de skulle utföra producerande verksamhet), så skall den delade elströmmen alltid mätas skilt.
 • Ifall det finns en bostad i anknytning till fastigheten, skall bostadens elförbrukning också mätas skilt. En del av elnätsbolagen godkänner kundens egna s.k. undermätare, vars mätarställning kunden själv avläser och meddelar elnätsbolaget månatligen eller årsvis i enlighet med praxisen för elnätsbolaget.
 • Herrfors Nät-Verkko Oy Ab kräver alltid nätbolagets egna, fjärravläsbara mätare, ifall det finns skild mätbar förbrukning i fastigheten.
 • Ifall företaget har svåra ekonomiska problem, kan företaget räknas höra till företag med svårigheter som inte räknas inom ramen för statsstöd. Nedan finns en länk till skatteförvaltningens guide för förbud till statligt stöd. När en ändring i punktskatteklassen för elströmmen görs, skall företaget samtidigt försäkra att det inte föreligger i guiden nämnda ekonomiska svårigheter. Ifall företaget vid senare skede hamnar i sådana ekonomiska svårigheter, kan skatteklassen ändras tillbaka till den högre skatteklassen.
 • När skatteklassen har ändrats, skall företaget registrera sig som mottagare för statligt stöd via skatteförvaltarens nättjänst eller med en pappersblankett. Nedan finns en länk till blanketten.

 

icon-plug-white

Alla företag som har använt klass II-el måste registrera sig i Skatteverkets register över punktskattemottagare

Bolagen ska en gång per år lämna i lagen bestämda uppgifter till Skatteförvaltningen om de företag till vilka de levererat elström enligt den lägre skatteklassen II. Företagen som hör till skatteklass II är mottagare av statligt stöd enligt EU: s regler för statligt stöd.