"Alla elbolag har inte alls varit intresserade av att köpa vår produktion på samma sätt som Herrfors."

JORMA SEPPÄLÄ, UTVECKLINGSCHEF, VESTIA AB

"Alla elbolag har inte alls varit intresserade av att köpa vår produktion på samma sätt som Herrfors."

JORMA SEPPÄLÄ, UTVECKLINGSCHEF, VESTIA AB

Case » Vestia

Vestia

Under de senaste årtiondena har det skett mycket nytt inom avfallshanteringen i Finland. I och med den ökade återvinningen och utnyttjandet av avfallet har bl.a. soptipparna minskat märkbart. Fram till år 2012 deponerades allt hushållsavfall – genom dagens energiutnyttjande hamnar endast 4 % på avfallsdeponin av det avfall som Vestia erhåller. Det i Ylivieska befintliga avfallsbolaget Vestia Oy utnyttjar den metangas som uppstår vid avfallsdeponin i den egna el- och värmeproduktionen. Genom detta förfarande sköter Vestia Oy sitt miljöåläggande och släpper inte ut skadlig metangas till atmosfären.

Vestia Oy är ett avfallsbolag som ägs av 16 kommuner och vars största uppgift är insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Bolagets verksamhetsplats och själva avfallscentralen finns i närheten av Ylivieska centrum och bolaget har 15 avfallsstationer på olika platser i regionen. Vestias verksamhetsområde täcker ett brett område på ca 150 km, ända från Pyhäntä till Kalajokis sanddyner. I och med detta är det viktigt att området har ett fungerade återvinningsavfallsnät.

- Vestia betjänar 97 000 personer och 30 000 hushåll i 16 olika kommuner. Ett fungerade återvinningsavfallsnät är mycket viktigt. Det skulle vara oskäligt att kräva att våra kunder skulle transportera sitt avfall långa sträckor, säger Vestias verkställande direktör Olavi Soinio. 

I anknytning till Vestias huvudverksamhetsställe befinner sig förutom avfallsutnyttjande- och återvinningspunkterna också den på 50-talet grundade soptippen. I och med att samhällets avfallshantering stått inför stora förändringar under de senaste tjugo åren har soptipparna försvunnit nästan helt i och med att lagstiftningen alltid i första hand kräver en utnyttjnings- eller återvinningsmöjlighet som första alternativ. Det gamla deponiområdet har dock kunnat tas till vara på ett mycket bra sätt. Den metangas som uppstår vid rötningen från avfallet vid deponin samlas in via en egen mikroturbin, som producerar både el och värme till avfallscentralsområdet.

Vestia jaetehuoltokeskus Ylivieska Herrfors Business asiakascase

- I soptippen finns 24 gasbrunnar, som var och en i sina egna linjer avskiljer vattnet från gasen. På så sätt kommer gasen torr till turbinen och via mätningar vet man hur sugeffekten skall regleras för att uppnå en optimal gasinsamling, berättar Vestias utvecklingschef Jorma Seppälä.

Mikroturbinen som samlar och förbränner avfallsgasen har en effekt på 100 kW och en värme-effekt på 165 kW. På avfallscentralens område finns också ett internt fjärrvärmenät, till vilken värmeproduktionen från turbinen förs. Anläggningen har också två elpannor i händelse av eventuella driftstopp.

- Under varma perioder är den egna produktionen större än den egna förbrukningen. Vi är en speciell elförbrukare på så sätt, att elen förs också ofta i andra riktningen i linjerna, påpekar Olavi.

Vestia har varit kund hos Herrfors sedan år 2014. Förutom elförsäljningen har Herrfors också köpt Vestias överskottsproduktion på el, och kunden får en månatlig rapport inklusive timpris.

- Samarbetet har fungerat bra, även om den egna elproduktionen gör situationen exceptionell. Detta har också inverkat på vårt val av elleverantör. Alla elbolag har inte alls varit intresserade av att köpa vår produktion på samma sätt som Herrfors. Vi har konkurrensutsatt vårt avtal två gånger, men Herrfors har båda gångerna erbjudit de konkurrenskraftigaste priserna. Enligt min mening skall man inte avbryta ett fungerade koncept.

Den enligt bestämmelser anlagda avfallsdeponin är aktiv både ovan och under ytan. Det nu för tiden helt anlagda och för privatpersoner stängda avfallsdeponiområdet är den tredje högsta punkten i Ylivieska, vilket på grund av sin höjd lockar till sig både sällsynta fågelarter och fågelbongare som rör sig där med specialtillstånd. Samarbetet med fågelbongarna har resulterat i en omfattande bildkollektion över de fåglar som trivs på området. Dessa bilder kommer också att visas i Vestias 20-års festkalender under år 2019.

Vad är Vestia?

  • Vestia Oy är ett avfallsbolag som ägs av 16 kommuner.

  • Bolaget har 20 personer anställda, och den indirekta anställningsgraden är ca 25 personer. Avfallstransporterna beställs från utomstående entreprenörer.

  • Bolagets årliga omsättning uppgick år 2017 till 10,3 M€. Eftersom det är fråga om en basinfratjänst, är omsättningen stabil från år till år. Goda ekonomiska tider syns något i den ökande avfallsmängden vid ökad konsumtion. Förändringarna är dock marginella.

  • Vestias verksamhetsområde i Norra Österbotten täcker kommunerna Kalajoki, Kannus, Sievi, Toholampi, Haapajärvi, Nivala, Ylivieska, Alavieska, Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä och Siikalatva.

Har du egen produktion?

Producerar du el med hjälp av sol, vind eller gas? Oavsett produktionssätt, vi köper den. Vi samarbetar tätt med regionens producenter och svarar gärna på frågor som du eventuellt har gällande samarbetet. Hos oss hittar du även Nordic Sunrise -solpanelanläggningar levererad med nyckel i hand.